Menu

การต่ออายุกรมธรรม์

ถ้าผู้เอาประกันภัยไม่ชำระเบี้ยประกันภายในระยะเวลาผ่อนผัน กรมธรรม์ย่อมขาดอายุ นับแต่วันถึงกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย เว้นแต่กรณีที่กรมธรรม์จะมีผลบังคับโดยข้อกำหนดอื่นในกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยสามารถขอใช้สิทธิในการขอต่ออายุกรมธรรม์

 • การต่ออายุสัญญา

  คำแนะนำและเอกสารประกอบการต่ออายุกรมธรรม์ โดยมีข้อกำหนดดังนี้การต่ออายุสัญญานี้จะทำได้ภายในระยะเวลาห้าปี (5ปี) นับแต่วันที่กรมธรรม์ขาดอายุ และยังมิได้รับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์

  • ชำระเบี้ยประกันภัยที่ขาดชำระทั้งหมดและหนี้สินค้างชำระ(ถ้ามี)พร้อมดอกเบี้ยทบต้นในอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการคำนวณเบี้ยประกันอีกร้อยละ 2 ต่อปี
  • ในกรณีที่มีการตรวจสุขภาพให้ใช้ข้อกำหนดการตรวจสุขภาพตามระเบียบของการรับประกัน โดยผู้เอาประกันจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง (ถ้ามี)
  • การต่ออายุกรมธรรม์จะมีผลบังคับต่อเมื่อบริษัทฯ ได้อนุมัติแล้ว
  • การต่ออายุกรมธรรม์

  มีเอกสารประกอบดังนี้

  1. คำร้องขอต่ออายุกรมธรรม์ ไฟล์ดาวน์โหลด
  2. หนังสือรับรองสุขภาพ2.1 สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ไฟล์ดาวน์โหลด2.2 สำหรับผู้เอาประกันภัยเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปี ไฟล์ดาวน์โหลด
  3. ใบตรวจสุขภาพตามข้อกำหนดของบริษัท (กรณีต้องตรวจสุขภาพ)
  4. สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

  ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้สิทธิตามกรมธรรม์ดังกล่าวได้โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. Download ใบคำร้องขอสำหรับการใช้สิทธิในแต่ละประเภท โดยระบุรายละเอียดที่ต้องการเปลี่ยนแปลงและลงชื่อของผู้เอาประกันภัยในใบคำร้องดังกล่าว
  2. ส่งใบคำร้องขอดังกล่าวพร้อมเอกสารที่ใช้ประกอบมายังบริษัทฯโดยตรง หรือ โทรสาร 0-2111- 0056 หรือ E-mail : [email protected]
 • การกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์

  กรมธรรม์ที่ไม่ได้ชำระเบี้ยประกันภัย ซึ่งมีมูลค่าเวนคืนแต่ไม่พอชำระเบี้ยประกันภัยจะถูกเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์เป็นแบบขยายเวลาอัตโนมัติ (ถ้ากรมธรรม์ฉบับนั้นไม่ได้ถูกเพิ่มเบี้ยประกันภัย) หรือเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จอัตโนมัติ (ถ้ากรมธรรม์ฉบับนั้นรับประกันโดยถูกเพิ่มเบี้ยประกันภัย) ผู้เอาประกันสามารถขอกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ได้ โดยมีข้อกำหนดดังนี้

  •  ใช้สิทธิการกลับคืนสู่สถานะเดิมภายใน 5 ปี นับแต่วันที่กรมธรรม์ถูกแปลงสภาพ
  • ชำระเบี้ยประกันภัยที่ขาดชำระทั้งหมดและหนี้สินค้าชำระ(ถ้ามี)พร้อมดอกเบี้ยทบต้นในอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการคำนวณเบี้ยประกันอีกร้อยละ 2 ต่อปี
  • การต่ออายุกรมธรรม์จะมีผลบังคับต่อเมื่อบริษัทฯ ได้อนุมัติแล้ว

  การกลับคืนสู่สถานะเดิม

  กรณีกรมธรรม์ถูกเปลี่ยนแบบเป็นกรมธรรม์มูลค่าใช้เงินสำเร็จ

  ใช้เอกสารประกอบดังนี้

  1. ใบคำร้องขอต่ออายุกรมธรรม์
  2. หนังสือรับรองสุขภาพ2.1 สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป2.2 สำหรับผู้เอาประกันภัยเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปี
  3. ใบตรวจสุขภาพตามข้อกำหนดของบริษัท (กรณีต้องตรวจสุขภาพ)
  4. สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

  กรณีกรมธรรม์ถูกเปลี่ยนแบบเป็นกรมธรรม์ขยายเวลาอัตโนมัติ

  ใช้เอกสารประกอบดังนี้

  1. ใบคำร้องขอต่ออายุกรมธรรม์
  2. หนังสือรับรองสุขภาพ2.1 สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป2.2 สำหรับผู้เอาประกันภัยเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปี
  3. ใบตรวจสุขภาพตามข้อกำหนดของบริษัท (กรณีต้องตรวจสุขภาพ)
  4. สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง