Menu

คุ้มครองคุ้มค่า

MBK Smart Life 10/10

ความคุ้มครองสูง เบี้ยไม่แพงและไม่หายไปไหน
พร้อมรับภาษีเงินคืน

ประกันสินเชื่อเพื่อประชาชน (MRTA)

คุ้มครองสินเชื่อในราคาที่เหมาะสม
เลือกสบายๆ ไม่ต้องโดนบังคับ

Healthy Max

ปกป้องความมั่งคั่งของคุณ
จากค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาล

Protect MAX

ใช้ชีวิตอย่างมั่นใจ ไม่ต้องกังวล