Menu

การกู้ยืมเงินตามเงื่อนไขกรมธรรม์

อนุมัติภายใน 2 วัน
ไร้กังวล ชำระเงินคืนเมื่อใดก็ได้ ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำ สามารถคืนเท่าไหร่ก็ได้
ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน 

ลูกค้า MBK LIFE สามารถใช้สิทธิขอกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์ของตัวเองที่ยังมีผลบังคับและมีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์แล้วได้ โดยจะต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราที่กรมธรรม์นั้นๆกำหนดไว้ และสามารถเลือกรูปแบบการชำระคืนเงินกู้ทั้งหมด หรือชำระคืนบางส่วนพร้อมดอกเบี้ยได้ตลอดเวลาที่กรมธรรม์มีผลบังคับอยู่

*  ตารางข้างต้นเป็นตัวอย่าง โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามกรมธรรม์ขึ้นอยู่กับแบบประกันภัยของท่าน

ขั้นตอนการกู้เงินตามเงื่อนไขกรมธรรม์

1. ติดต่อที่ศูนย์บริการลูกค้า  บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  เพื่อตรวจสอบยอดเงินตามเงื่อนไขการใช้สิทธิกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์ ดังนี้

 • MBK LIFE Contact Center : 0-2111-0055
 • Line : @mbklife

2. ศึกษาเงื่อนไข ที่ต้องรู้ก่อนกู้ จากเจ้าหน้าที่ของ MBK LIFE

 • สิทธิการกู้เงินให้สิทธิเฉพาะกรมธรรม์ที่มีผลบังคับ และมีสถานะปกติ (ไม่ได้ใช้สิทธิแปลงกรมธรรม์แบบใช้เงินสำเร็จและกรมธรรม์ขยายเวลา)
 • หากกรมธรรม์เลยงวดการชำระมาแล้ว ต้องดำเนินการชำระเบี้ยประกันภัยงวดนั้นๆก่อน
 • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ขึ้นอยู่กับประเภทกรมธรรม์ของท่าน
 • วงเงินที่กู้ได้ ขึ้นอยู่กับมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ตามกรมธรรม์ของท่าน โดยต้องไม่เกินมูลค่าเงินสดในกรมธรรม์
 • เมื่อใดเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างชำระมีมูลค่ามากกว่าเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ในขณะนั้น กรมธรรม์จะสิ้นผลบังคับทันที
 • โปรดศึกษาเงื่อนไขการชำระดอกเบี้ย/อัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขการชำระคืนเงินกู้ทั้งหมด ให้ชัดเจน

3. MBK LIFE ให้บริการกู้เงินตามกรมธรรม์ 3 ช่องทาง

 • ติดต่อสำนักงานใหญ่ บมจ.เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 น. – 17.00 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดประจำปี)
 • ส่งผ่านพนักงานของบริษัทฯ
 • ติดต่อผ่านโทรศัพท์และส่งเอกสารการกู้ผ่านทางไปรษณีย์

4. เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการกู้ตามกรมธรรม์

 • คำร้องการกู้เงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิต ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลสัญชาติต่างด้าว) ของผู้เอาประกันพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • กรณีที่ผู้เอาประกันเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ผู้เอาประกันกรอกเอกสารและสามารถดำเนินการพร้อมกับการทำเรื่องกู้ได้เลย แต่ต้องเพิ่มใบคำขอเปลี่ยนแปลง พร้อมหลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล
 • สัญญาเงินกู้
 • กรณีผู้เยาว์ ให้แนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีเป็นผู้ปกครองตามคำสั่งศาลกรุณาแนบคำสั่งศาล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (Book Bank) ของผู้เอาประกันภัย ซึ่งต้องมีชื่อเจ้าของสมุดบัญชีธนาคารตรงกับ ผู้เอาประกันภัยเท่านั้น

5. ผู้เอาประกันสามารถรับเงินเงินกู้ได้แสนสะดวก 2 ช่องทาง

 • เช็คสั่งจ่ายในนามผู้เอาประกัน
 • โอนเข้าบัญชีธนาคาร

*ระยะเวลาดำเนินการ บริษัทฯจะพิจารณาจ่ายเงินกู้ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับเอกสารครบถ้วน

ขั้นตอนในการชำระคืนเงินกู้ตามกรมธรรม์

1. ช่องทางการตรวจสอบจำนวนเงินกู้ค้างชำระ

 • ศูนย์บริการลูกค้า โทร.0-2111-0055 เพื่อสอบถามยอดเงินกู้
 • ดูรายละเอียดยอดเงินกู้บนใบแจ้งครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย/แจ้งผลประโยชน์หนี้สินและดอกเบี้ยค้างชำระ

2. ช่องทางการชำระคืนเงินกู้ตามกรมธรรม์

ติดต่อชำระเบี้ยประกันที่ศูนย์บริการลูกค้า เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 น. – 17.00 น.
(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดประจำปี) แผนที่ คลิก

3. ช่องทางการแจ้งรายละเอียดการ “ชำระคืนเงินกู้ตามกรมธรรม์”  โดยส่งสำเนาหลักฐานการชำระมายัง*

 • Line ID : @mbklife
 • อีเมล์มายังฝ่ายบริการลูกค้า [email protected]
 • โทรสารหมายเลข 0-2111-0056

*ยกเว้นกรณีที่ชำระ ณ บมจ.เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต(สำนักงานใหญ่)

หมายเหตุ : การส่งสำเนาหลักฐานการชำระให้กับ บมจ.เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต
โปรดระบุ วันที่ชำระ/ชื่อผู้เอาประกันภัย/เลขที่กรมธรรม์ ในสำเนาหลักฐานการชำระ

Q&A เรื่องกู้ตามสิทธิกรมธรรม์

 • Q : แบบประกันใดบ้างที่สามารถใช้สิทธิกู้กรมธรรม์ได้ ?

  A : แบบประกันภัยที่มีมูลค่าเงินสด เช่น แบบประกันภัยประเภทสามัญ ได้แก่ แบบประกันสะสมทรัพย์ แบบประกันบำนาญ เป็นต้น

 • Q : ทำไมอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของฉัน ถึงสูงหรือต่ำกว่าของบุคคลอื่น ?

  A : มูลค่าดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นโดยคิดคำนวณตามอัตราที่บริษัทฯกำหนด จากมูลค่าเงินกู้ตามกรมธรรม์ที่เกิดขึ้น และมูลค่าเงินกู้ตามกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยขอใช้สิทธิกู้เงินกับบริษัทฯ

 • Q : ถ้ากรมธรรม์ครบกำหนดก่อน แต่ยังชำระหนี้เงินกู้ไม่หมด ต้องทำอย่างไร ?

  A : กรณีกรมธรรม์ครบกำหนดสัญญา หนี้สินคงค้างจะถูกหักออกจากเงินครบสัญญาก่อนจ่ายคืนให้กับผู้เอาประกันภัย