Menu

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องขอเปลี่ยนแปลงกรมธรรม์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือยินยอมชำระเบี้ยประกันผ่านบัญชีธนาคาร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือชำระเบี้ยประกันผ่านบัตรเครดิต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องขอต่ออายุกรมธรรม์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือรับรองสุขภาพ 15 ปีขึ้นไป

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือรับรองสุขภาพต่ำกว่า 15 ปี

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องขอกู้เงินตามกรมธรรม์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือเรียกร้องสินไหมมรณกรรม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชุดเอกสารเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือเรียกร้องชดเชยกรณีทุพพลภาพ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแบบฟอร์มการใช้บริการ Fax claim ผ่านโรงพยาบาล การเรียกร้องสินไหมค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยใน (IPD Claim )

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแบบฟอร์มการใช้บริการ Fax claim ผ่านโรงพยาบาล การเรียกร้องสินไหมค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยนอก (OPD Claim )

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือแจ้งความจำนงขอรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ผ่านบัญชีธนาคาร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือโอนสิทธิเรียกร้อง